sayın arkadaÅŸlar sizlere biÅŸeyleri fark ettirdiysem ne mutlu bana ..ne mutlu ötnaeÄmenlere..saygılrrrrrr.dersleriŸize çalışınn…eskiden bilgisayar mı vardı sanki kalkın onun başından.bilgisayarın kölesi olmayın.kendinize güvenin.ilke ve inkilaplara uyun ..bu üçüncü yazım size.üçünüde ben yazdım ..en kıymetli ÅŸey zamandır .bunu iyi kullanın


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-03-30 (木) 00:18:37 (2138d)